Title Authors Title of Journal Year Volume
Importance of OsRac1 and RAI1 in signalling of NLR protein-mediated resistance to rice blast disease Zhuangzhi Zhou, Zhiqian Pang, Shengli Zhao, Lingli Zhang, Qiming Lv, Dedong Yin, Dayong Li, Xue Liu, Xianfeng Zhao, Xiaobing Li, Wenming Wang and Lihuang Zhu New Phytologist 219-04-25
GSK2 Stabilizes OFP3 to Suppress Brassinosteroid Responses in Rice Yunhua Xiao, Guoxia Zhang, Dapu Liu, Mei Niu, Hongning Tong, Chengcai Chu The Plant Journal 2020-01-20
Harnessing the Intracellular Triacylglycerols for Titer Improvement of Polyketides in Streptomyces Weishan Wang, Shanshan Li, Zilong Li, Jingyu Zhang, Keqiang Fan, Gaoyi Tan, Guomin Ai, Sin Man Lam, Guanghou Shui, Zhiheng Yang, Hongzhong Lu, Pinjiao Jin, Yihong Li, Xiangyin Chen, Xuekui Xia, Xueting Liu, H. Kathleen Dannelly, Chen Yang, Yi Yang, Siliang Zhang, Gil Alterovitz, Wensheng Xiang & Lixin Zhang Nature Biotechnology 2020-01-20
Cholesterol Biosynthesis Supports the Growth of Hepatocarcinoma Lesions Depleted of Fatty Acid Synthase in Mice and Humans Li Che, Wenna Chi, Yu Qiao, Jie Zhang, Xinhua Song, Ye Liu, Lei Li, Jiaoyuan Jia, Maria G Pilo, Jingxiao Wang, Antonio Cigliano, Zhilong Ma, Wenhua Kuang, Zefang Tang, Zemin Zhang, Guanghou Shui, Silvia Ribback, Frank Dombrowski, Matthias Evert, Rosa Maria Pascale, Carla Cossu, Giovanni Mario Pes, Timothy F Osborne, Diego F Calvisi, Xin Chen, Ligong Chen Gut 2020-01-20
Insights into Endoplasmic Reticulum‐Associated Degradation in Plants Qian Chen, Feifei Yu, Qi Xie New Phytologist 2020-01-20
Targeted, Random Mutagenesis of Pant Genes with Dual Cytosine and Adenine Base Editors Chao Li, Rui Zhang, Xiangbing Meng, Sha Chen, Yuan Zong, Chunju Lu, Jin-Long Qiu, Yu-Hang Chen, Jiayang Li & Caixia Gao Nature Biotechnology 2020-01-14
A Biotechnology‐Based Male Sterility System for Hybrid Seed Production in Tomato Minmin Du, Ke Zhou, Yuanyuan Liu, Lei Deng, Xiaoyue Zhang, Lihao Lin, Ming Zhou, Wei Zhao, Changlong Wen, Jiayi Xing, Chang-Bao Li, Chuanyou Li The Plant Journal 2020-01-13
Manipulating Gene Translation in Plants by CRISPR–Cas9-mediated Genome Editing of Upstream Open Reading Frames Xiaomin Si, Huawei Zhang, Yanpeng Wang, Kunling Chen, Caixia Gao Nature Protocols 2020-01-09
Phosphatidylserine Synthetase Regulates Cellular Homeostasis Through Distinct Metabolic Mechanisms Xiao Yang, Jingjing Liang, Long Ding, Xia Li, Sin-Man Lam, Guanghou Shui, Mei Ding, Xun Huang PLoS Genetics 2019-12-26
Mediator Subunit MED25 Couples Alternative Splicing of JAZ Genes with Fine Tuning Jasmonate Signaling Fangming Wu, Lei Deng, Qingzhe Zhai, Jiuhai Zhao, Qian Chen and Chuanyou Li The Plant Cell 2019-12-19
The Condensin Subunits SMC2 and SMC4 Interact for Correct Condensation and Segregation of Mitotic Maize Chromosomes Hefei Wang, Yang Liu, Jing Yuan, Jing Zhang, Fangpu Han The Plant Journal 2019-12-11
Vascular-Specific Expression of Gastrodia Antifungal Protein Gene Significantly Enhanced Cotton Verticillium Wilt Resistance Yiqin Wang, Chengzhen Liang, Shenjie Wu, Guiliang Jian, Xueyan Zhang, Huanyang Zhang, Jiuyou Tang, Jing Li, Gaili Jiao, Fuguang Li, Chengcai Chu Plant Biotechnology Journal 2019-12-07
Synchronized Replication of Genes Encoding the Same Protein Complex in Fast-proliferating Cells Ying Chen, Ke Li, Xiao Chu, Lucas B. Carey, and Wenfeng Qian Genome Research 2019-12-06
Brain Endothelial Cells Maintain Lactate Homeostasis and Control Adult Hippocampal Neurogenesis Jun Wang, Yaxiong Cui, Zhenyang Yu, Wenjing Wang, Xuan Cheng, Wenliang Ji, Shuyue Guo, Qing Zhou Ning Wu5, Yan Chen, Ying Chen, Xiaopeng Song, Hui Jiang, Yanxiao Wang, Yu Lan, Bin Zhou, Lanqun Mao, Jin Li, Huanming Yang, Weixiang Guo & Xiao Yang Cell Stem Cell 2019-12-04
Developmental Cytoplasmic-to-Nuclear Translocation of RNA-Binding Protein HuR Is Required for Adult Neurogenesis Yuhan Wang, Ye Guo, Changyong Tang, Xiu Han, Mingyue Xu, Jing Sun, Yifei Zhao, Yiwen Zhang, Min Wang, Xiaofeng Cao, Xiaojuan Zhu and Weixiang Guo Cell Reports 2019-12-04
Poly(A) Inclusive RNA Isoform Sequencing (PAIso-seq) Reveals Wide-spread Non-adenosine Residues Within RNA Poly(A) Tails Yusheng Liu, Hu Nie, Hongxiang Liu,Falong Lu Nature Communications 2019-11-26
Assembly of Chromosome-scale Contigs by Efficiently Resolving Repetitive Sequences with Long Reads Huilong Du & Chengzhi Liang Nature Communications 2019-11-26
The Deposition of CENH3 in Maize is Stringently Regulated Chao Feng, Jing Yuan, Han Bai, Yalin Liu, Handong Su, Yang Liu, Lindan Shi, Zhi Gao, James A. Birchler, Fangpu Han The Plant Journal 2019-11-15
Reductionist Synthetic Community Approaches in Root Microbiome Research Yong-Xin Liu, Yuan Qin, Yang Bai Current Opinion in Microbiology 2019-11-15
Super-efficient in Vivo Two-Photon Photodynamic Therapy with a Gold Nanocluster as a Type I Photosensitizer Rongcheng Han, Miao Zhao, Zhiwei Wang, Helin Liu, Shengcang Zhu, Lu Huang, Yu Wang, Lijun Wang, Yuankai Hong, Yinlin Sha and Yuqiang Jiang ACS Nano 2019-11-05