Title Authors Title of Journal Year Volume
Importance of OsRac1 and RAI1 in signalling of NLR protein-mediated resistance to rice blast disease Zhuangzhi Zhou, Zhiqian Pang, Shengli Zhao, Lingli Zhang, Qiming Lv, Dedong Yin, Dayong Li, Xue Liu, Xianfeng Zhao, Xiaobing Li, Wenming Wang and Lihuang Zhu New Phytologist 219-04-25
Reductionist Synthetic Community Approaches in Root Microbiome Research Yong-Xin Liu, Yuan Qin, Yang Bai Current Opinion in Microbiology 2019-11-15
Super-efficient in Vivo Two-Photon Photodynamic Therapy with a Gold Nanocluster as a Type I Photosensitizer Rongcheng Han, Miao Zhao, Zhiwei Wang, Helin Liu, Shengcang Zhu, Lu Huang, Yu Wang, Lijun Wang, Yuankai Hong, Yinlin Sha and Yuqiang Jiang ACS Nano 2019-11-05
A Transcriptional Network Promotes Anthocyanin Biosynthesis in Tomato Flesh Chuanlong Sun, Lei Deng, Minmin Du, Jiuhai Zhao, Qian Chen, Tingting Huang, Hongling Jiang, Chang-Bao Li, Chuanyou Li Molecular Plant 2019-11-05
Maternal Valproic Acid Exposure Leads to Neurogenesis Defects and Autism-Like Behaviors in Non-Human Primates Hui Zhao, Qiqi Wang, Ting Yan, Yu Zhang, Hui-juan Xu, Hao-peng Yu, Zhuchi Tu, Xiangyu Guo, Yong-hui Jiang, Xiao-jiang Li, Huihui Zhou and Yong Q. Zhang Translational Psychiatry 2019-11-04
MBKbase for Rice: An Integrated Omics Knowledgebase for Molecular Breeding in Rice Hua Peng, Kai Wang, Zhuo Chen, Yinghao Cao, Qiang Gao, Yan Li, Xiuxiu Li, Hongwei Lu, Huilong Du, Min Lu, Xin Yang, Chengzhi Liang Nucleic Acids Research 2019-10-23
Control of Bird Feeding Behavior by Tannin1 through Modulating the Biosynthesis of Polyphenols and Fatty Acid-Derived Volatiles in Sorghum Peng Xie, Jiayang Shi, Sanyuan Tang, Chengxuan Chen, Aimal Khan, Fengxia Zhang, Ying Xiong, Chao Li, Wei He, Guodong Wang, Fumin Lei, Yaorong Wu, Qi Xie Molecular Plant 2019-09-24
Myocardial‐Infarction‐Responsive Smart Hydrogels Targeting Matrix Metalloproteinase for On‐Demand Growth Factor Delivery Caixia Fan, Jiajia Shi, Yan Zhuang, Lulu Zhang, Lei Huang, Wen Yang, Bing Chen, Yanyan Chen, Zhifeng Xiao, He Shen, Yannan Zhao, Jianwu Dai Advanced Materials 2019-09-18
CYP72A Enzymes Catalyze 13-Hydrolyzation of Gibberellins Juan He, Qingwen Chen, Peiyong Xin, Jia Yuan, Yihua Ma, Xuemei Wang, Meimei Xu, Jinfang Chu, Reuben J Peters, and Guodong Wang Nature Plants 2019-09-17
Impact of Poly(A)-tail G-content on Arabidopsis PAB Binding and Their Role in Enhancing Translational Efficiency Taolan Zhao, Qing Huan, Jing Sun, Chunyan Liu, Xiuli Hou, Xiang Yu, Ian M. Silverman, Yi Zhang, Brian D. Gregory, Chun-Ming Liu, Wenfeng Qian, and Xiaofeng Cao Genome Biology 2019-09-09
High-Coverage Targeted Lipidomics Reveals Novel Serum Lipid Predictors and Lipid Pathway Dysregulation Antecedent to Type 2 Diabetes Onset in Normoglycemic Chinese Adults Jieli Lu, Sin Man Lam, Qin Wan, Lixin Shi, Yanan Huo, Lulu Chen, Xulei Tang, Bowen Li, Xueyan Wu, Kui Peng, Mian Li, Shuangyuan Wang, Yu Xu, Min Xu, Yufang Bi, Guang Ning, Guanghou Shui, Weiqing Wang Diabetes Care 2019-08-28
Ef-cd Locus Shortens Rice Maturity Duration Without Yield Penalty Jun Fang, Fantao Zhang, Hongru Wang, Wei Wang, Fei Zhao, Zijuan Li, Changhui Sun, Faming Chen, Fan Xu, Shuoqi Chang, Liang Wu, Qingyun Bu, Pingrong Wang, Jiankun Xie, Fan Chen, Xuehui Huang, Yijing Zhang, Xinguang Zhu, Bin Han, Xiaojian Deng, and Chengcai Chu PNAS 2019-08-27
Control of Rice Pre‐harvest Sprouting by Glutaredoxin‐mediated Abscisic Acid Signaling Fan Xu, Jiuyou Tang, Shaopei Gao, Xi Cheng, Lin Du, Chengcai Chu The Plant Journal 2019-08-23
Mutation of a Nucleotide-Binding Leucine-Rich Repeat Immune Receptor-Type Protein Disrupts Immunity to Bacterial Blight Jiuyou Tang, Yi-Qin Wang, Wenchao Yin, Guojun Dong, Kai Sun, Zhengfeng Teng, Xujiang Wu, Shimei Wang, Yangwen Qian, Xuebiao Pan, Qian Qian, Chengcai Chu Plant Physiology 2019-08-23
A Class B Heat Shock Factor Selected for During Soybean Domestication Contributes to Salt Tolerance by Promoting Flavonoid Biosynthesis Xiao-Hua Bian, Wei Li, Can-Fang Niu, Wei Wei, Yang Hu, Jia-Qi Han, Xiang Lu, Jian-Jun Tao, Meng Jin, Hao Qin, Bin Zhou, Wan-Ke Zhang, Biao Ma, Guo-Dong Wang, Yong-Cai Lai, Shou-Yi Chen, and Jin-Song Zhang New Phytologist 2019-08-16
Switching on the Furnace: Regulation of Heat Production in Brown Adipose Tissue Li Li, Baoguo Li, Min Li, John R. Speakman Molecular Aspects of Medicine 2019-08-15
Nitrogen-phosphorus Interplay: Old Story with Molecular Tale Bin Hu and Chengcai Chu New Phytologist 2019-08-13
A Rice Homeobox Protein KNAT7 Integrates the Pathways Regulating Cell Expansion And Wall Stiffness Shaogan Wang, Hanlei Yang, Jiasong Mei, Xiangling Liu, Zhao Wen, Lanjun Zhang, Zuopeng Xu, Baocai Zhang and Yihua Zhou Plant Physiology 2019-08-02
Human Papillomavirus 16 Oncoprotein E7 Retards Mitotic Progression by Blocking Mps1-MAP4 Signaling Cascade Yu Guo, Xiaojuan Zhang, Quanbin Xu, Fuxing Gong, Xiaoqian Shi, Chaokun Li, Rui Huang, Fangyuan Nie, Wen Zhu, Jiujie Li, Junbo Tang, Runting Li, Limeng Zhang, Longxin Chen & Runlin Z. Ma Oncogene 2019-08-02
Overdosage of Balanced Protein Complexes Reduces Proliferation Rate in Aneuploid Cells Ying Chen, Siyu Chen, Ke Li, Yuliang Zhang, Xiahe Huang, Ting Li, Shaohuan Wu, Yingchun Wang, Lucas B. Carey, and Wenfeng Qian Cell Systems 2019-07-26