Tianyu Xia, Hongqi Chen, Sujun Dong, Zeyang Ma, Haibo Ren, Xudong Zhu, Xiaohua Fang, Fan Chen. OsWUS Promotes Tiller Bud Growth by Establishing Weak Apical Dominance in Rice.The Plant Journal. DOI:10.1111/tpj.15026

(2020-10-29)

Yufang Xu, Li Zhang, Shujun Ou, Ruci Wang, Yueming Wang, Chengcai Chu, Shanguo Yao. Natural Variations of SLG1 Confer High-temperature Tolerance in Indica Rice. Nature Communications. DOI:10.1038/s41467-020-19320-9

(2020-10-28)

Yao Zhou, Xuebo Zhao, Yiwen Li, Jun Xu, Aoyue Bi, Lipeng Kang, Daxing Xu, Haofeng Chen, Ying Wang, Yuan-ge Wang, Sanyang Liu, Chengzhi Jiao, Hongfeng Lu, Jing Wang, Changbin Yin, Yuling Jiao & Fei Lu. Triticum Population Sequencing Provides Insights into Wheat Adaptation. Nature Genetics. DOI:10.1038/s41588-020-00722-w

(2020-10-28)

Shulin Liu, Lei Fan, Zhi Liu, Xia Yang, Zhifang Zhang, Zongbiao Duan, Qianjin Liang, Muhammad Imran, Min Zhang, Zhixi Tian. A Pd1-Ps-P1 Feedback Loop Controls Pubescence Density in Soybean. Molecular Plant. DOI:10.1016/j.molp.2020.10.004

(2020-10-20)

Wenbo Pan, Baoying Lin, Xiaoyuan Yang, Lijing Liu, Ran Xia, Jigang Li, Yaorong Wu, and Qi Xie. The UBC27–AIRP3 Ubiquitination Complex Modulates ABA Signaling by Promoting the Degradation of ABI1 in Arabidopsis. PNAS. DOI:10.1073/pnas.2007366117

(2020-10-20)

Runlai Hang, Zhen Wang, Chao Yang, Lilan Luo, Beixin Mo, Xuemei Chen, Jing Sun, Chunyan Liu, XiaofengCao. Protein Arginine Methyltransferase 3 Fine-tunes the Assembly/Disassembly of Pre-Ribosome to Repress Nucleolar Stress by Interacting with RPS2B in Arabidopsis. Molecular Plant. DOI:10.1016/j.molp.2020.10.006

(2020-10-20)

Yihong Gao, Zuopeng Xu, Lanjun Zhang, Shance Li, Shaogan Wang, Hanlei Yang, Xiangling Liu, Dali Zeng , Qiaoquan Liu , Qian Qian , Baocai Zhang & Yihua Zhou. MYB61 is Regulated by GRF4 and Promotes Nitrogen Utilization and Biomass Production in Rice. Nature Communications. DOI:10.1038/s41467-020-19019-x

(2020-10-15)

Xue Liu, Qingliang Hu, Jijun Yan, Kai Sun, Yan Liang, Meiru Jia, Xiangbing Meng, Shuang Fang, Yiqin Wang, Yanhui Jing, Guifu Liu, Dianxing Wu, Chengcai Chu, Steven M. Smith, Jinfang Chu, Yonghong Wang, Jiayang Li, and Bing Wang. ζ-Carotene Isomerase Suppresses Tillering in Rice through the Coordinated Biosynthesis of Strigolactone and Abscisic Acid. Molecular Plant. DOI:10.1016/j.molp.2020.10.001

(2020-10-10)

Leilei Yang, Jingjing Liang, Sin Man Lam, Ahmet Yavuz, Guanghou Shui, Mei Ding, Xun Huang. Neuronal Lipolysis Participates in PUFA‐mediated Neural Function and Neurodegeneration. EMBO Reports. DOI:10.15252/embr.202050214

(2020-10-10)

Yuanyuan Jiang, Yiping Chai, Minhui Lu, Xiuli Han, Qiupeng Lin, Yu Zhang, Qiang Zhang, Yun Zhou, Xuechen Wang, Caixia Gao & Qijun Chen. Prime Editing Efficiently Generates W542L and S621I Double Mutations in Two ALS Genes in Maize. Genome Biology. DOI:10.1186/s13059-020-02170-5

(2020-10-09)