Min Wang, Changyong Tang, Ruxiao Xing, Xuezhao Liu, Xiu Han, Yinghao Liu, Lei Wang, Chonglin Yang & Weixiang Guo. WDR81 regulates adult hippocampal neurogenesis through endosomal SARA-TGFβ signaling. Molecular Psychiatry. DOI:10.1038/s41380-018-0307-y

(2018-12-10)

Lianhe Zhang, Bin Hu, Kun Deng, Xiaokai Gao, Guoxin Sun, Zhengli Zhang, Peng Li, Wei Wang, Hua Li, Zhihua Zhang, Zihao Fu, Jinyong Yang, Shaopei Gao, Legong Li, Feiyan Yu, Youjun Li, Hongqing Ling, Chengcai Chu. NRT1.1B Improves Selenium Concentrations in Rice Grains by Facilitating Selenomethinone Translocation. Plant Biotechnology Journal. DOI:10.1111/pbi.13037

(2018-11-27)

Changyong Tang, Min Wang, Peijian Wang, Lei Wang, Qingfeng Wu, Weixiang Guo. Neural Stem Cells Behave as a Functional Niche for the Maturation of Newborn Neurons through the Secretion of PTN. Neuron. DOI:10.1016/j.neuron.2018.10.051

(2018-11-27)

Xiang Ji, Xiaomin Si, Yi Zhang, Huawei Zhang, Feng Zhang and Caixia Gao. Conferring DNA Virus Resistance with High Specificity in Plants Using Virus-inducible Genome-editing System.
Genome Biology. DOI:10.1186/s13059-018-1580-4

(2018-11-16)

Chao Zhang, Yi Shen, Ding Tang, Wenqing Shi, Dongmei Zhang, Guijie Du, Yihua Zhou, Guohua Liang, Yafei Li , Zhukuan Cheng. The Zinc Finger Protein DCM1 is Required for Male Meiotic Cytokinesis by Preserving Callose in Rice. PLoS Genetics. DOI:10.1371/journal.pgen.1007769

(2018-11-13)

Peng-Fei Jia, Yong Xue, Hong-Ju Li, and Wei-Cai Yang. Golgi-localized LOT Regulates Trans-Golgi Network Biogenesis and Pollen Tube Growth. PNAS. DOI:10.1073/ pnas.1809206115

(2018-11-12)

Hai-Yu Xu, Yan-Qiong Zhang, Zhen-Ming Liu, Tong Chen, Chuan-Yu Lv, Shi-Huan Tang, Xiao-Bo Zhang, Wei Zhang, Zhi-Yong Li, Rong-Rong Zhou, Hong-Jun Yang, Xiu-Jie Wang and Lu-Qi Huang. ETCM: an Encyclopaedia of Traditional Chinese Medicine. Nucleic Acids Research. DOI:10.1093/nar/gky987

(2018-11-12)

Jia-Jia Han, Xiaoyuan Yang, Qian Wang, Lu Tang, Feifei Yu, Xiahe Huang, Yingchun Wang, Jian-Xiang Liu, Qi Xie. The β5 Subunit is Essential for Intact 26S Proteasome Assembly to Specifically Promote Pant Autotrophic Growth under Salt Stress. New Phytologist. DOI:10.1111/nph.15471

(2018-11-07)

Hongri Gong, Jun Li, Ao Xu, Yanting Tang, Wenxin Ji, Ruogu Gao, Shuhui Wang, Lu Yu, Changlin Tian, Jingwen Li, Hsin-Yung Yen, Sin Man Lam, Guanghou Shui, Xiuna Yang, Yuna Sun, Xuemei Li, Minze Jia, Cheng Yang, Biao Jiang, Zhiyong Lou, Carol V. Robinson, Luet-Lok Wong, Luke W. Guddat, Fei Sun, Quan Wang, Zihe Rao. An Electron Transfer Path Connects Subunits of a Mycobacterial Respiratory Supercomplex. Science. DOI:10.1126/science.aat8923

(2018-10-31)

Sin Man Lam, Raoxu Wang, Huan Miao, Bowen Li, Guanghou Shui. An Integrated Method for Direct Interrogation of Sphingolipid Homeostasis in the Heart and Brain Tissues of Mice through Postnatal Development up to Reproductive Senescence. Analytica Chimica Acta. DOI:10.1016/j.aca.2018.01.015

(2018-10-31)