Zhuangzhi Zhou, Zhiqian Pang, Shengli Zhao, Lingli Zhang, Qiming Lv, Dedong Yin, Dayong Li, Xue Liu, Xianfeng Zhao, Xiaobing Li, Wenming Wang and Lihuang Zhu. Importance of OsRac1 and RAI1 in signalling of NLR protein-mediated resistance to rice blast disease. New Phytologist. DOI:10.1111/nph.15816

(219-04-25)

Yong-Xin Liu, Yuan Qin, Yang Bai. Reductionist Synthetic Community Approaches in Root Microbiome Research. Current Opinion in Microbiology. DOI:10.1016/j.mib.2019.10.010

(2019-11-15)

Rongcheng Han, Miao Zhao, Zhiwei Wang, Helin Liu, Shengcang Zhu, Lu Huang, Yu Wang, Lijun Wang, Yuankai Hong, Yinlin Sha and Yuqiang Jiang. Super-efficient in Vivo Two-Photon Photodynamic Therapy with a Gold Nanocluster as a Type I Photosensitizer. ACS Nano. DOI:10.1021/acsnano.9b05169

(2019-11-05)

Chuanlong Sun, Lei Deng, Minmin Du, Jiuhai Zhao, Qian Chen, Tingting Huang, Hongling Jiang, Chang-Bao Li, Chuanyou Li. A Transcriptional Network Promotes Anthocyanin Biosynthesis in Tomato Flesh. Molecular Plant. DOI:10.1016/j.molp.2019.10.010

(2019-11-05)

Hui Zhao, Qiqi Wang, Ting Yan, Yu Zhang, Hui-juan Xu, Hao-peng Yu, Zhuchi Tu, Xiangyu Guo, Yong-hui Jiang, Xiao-jiang Li, Huihui Zhou and Yong Q. Zhang. Maternal valproic acid exposure leads to neurogenesis defects and autism-like behaviors in non-human primates. Translational Psychiatry. DOI: 10.1038/s41398-019-0608-1

(2019-11-04)

Hua Peng, Kai Wang, Zhuo Chen, Yinghao Cao, Qiang Gao, Yan Li, Xiuxiu Li, Hongwei Lu, Huilong Du, Min Lu, Xin Yang, Chengzhi Liang. MBKbase for rice: an integrated omics knowledgebase for molecular breeding in rice. Nucleic Acids Research. DOI:10.1093/nar/gkz921

(2019-10-23)

Peng Xie, Jiayang Shi, Sanyuan Tang, Chengxuan Chen, Aimal Khan, Fengxia Zhang, Ying Xiong, Chao Li, Wei He, Guodong Wang, Fumin Lei, Yaorong Wu, Qi Xie. Control of Bird Feeding Behavior by Tannin1 through Modulating the Biosynthesis of Polyphenols and Fatty Acid-Derived Volatiles in Sorghum. Molecular Plant. DOI:10.1016/j.molp.2019.08.004

(2019-09-24)

Caixia Fan, Jiajia Shi, Yan Zhuang, Lulu Zhang, Lei Huang, Wen Yang, Bing Chen, Yanyan Chen, Zhifeng Xiao, He Shen, Yannan Zhao and Jianwu Dai. Myocardial-Infarction-Responsive Smart Hydrogels Targeting Matrix Metalloproteinase for On-Demand Growth Factor Delivery. Advanced Materials . DOI:10.1002/adma.201902900

(2019-09-18)

Juan He, Qingwen Chen, Peiyong Xin, Jia Yuan, Yihua Ma, Xuemei Wang, Meimei Xu, Jinfang Chu, Reuben J Peters, and Guodong Wang. CYP72A Enzymes Catalyze 13-Hydrolyzation of Gibberellins. Nature Plants. DOI:10.1038/s41477-019-0544-z

(2019-09-17)

Taolan Zhao, Qing Huan, Jing Sun, Chunyan Liu, Xiuli Hou, Xiang Yu, Ian M. Silverman, Yi Zhang, Brian D. Gregory, Chun-Ming Liu, Wenfeng Qian, and Xiaofeng Cao. Impact of Poly(A)-tail G-content on Arabidopsis PAB Binding and Their Role in Enhancing Translational Efficiency. Genome Biology. DOI:10.1186/s13059-019-1799-8

(2019-09-09)