Citao Liu, Shujun Ou, Bigang Mao, Jiuyou Tang, Wei Wang, Hongru Wang, Shouyun Cao, Michael R. Schl?ppi, Bingran Zhao, Guoying Xiao, Xiping Wang & Chengcai Chu. Early Selection of bZIP73 Facilitated Adaptation of Japonica Rice to Cold Climates. Nature Communications.
DOI: 10.1038/s41467-018-05753-w

(2018-08-17)

Shan Li, Yonghang Tian, Kun Wu, Yafeng Ye, Jianping Yu, Jianqing Zhang, Qian Liu, Mengyun Hu, Hui Li, Yiping Tong, Nicholas P. Harberd & Xiangdong Fu. Modulating plant growth–metabolism coordination for sustainable agriculture. Nature. DOI:10.1038/s41586-018-0415-5

(2018-08-16)

Huawei Zhang, Xiaomin Si, Xiang Ji, Rong Fan, Jinxing Liu, Kunling Chen, Daowen Wang & Caixia Gao. Genome Editing of Upstream Open Reading Frames Enables Translational Control in Plants.
Nature Biotechnology. DOI:10.1038/nbt.4202

(2018-08-07)

Ranran Wu, Fengxia Zhang, Lingyun Liu, Wei Li, Eran Pichersky, and Guodong Wang. MeNA, Controlled by Reversible Methylation of Nicotinate, is a NAD Precursor that Undergoes Long-Distance Transport in Arabidopsis. Molecular Plant. DOI:10.1016/j.molp.2018.07.003

(2018-08-01)

Silong Sun, Yingsi Zhou, Jian Chen, Junpeng Shi, Haiming Zhao, Hainan Zhao, Weibin Song, Mei Zhang, Yang Cui, Xiaomei Dong, Han Liu, Xuxu Ma, Yinping Jiao, Bo Wang, Xuehong Wei, Joshua C. Stein, Jeff C. Glaubitz, Fei Lu, Guoliang Yu, Chengzhi Liang, Kevin Fengler, Bailin Li, Antoni Rafalski, Patrick S. Schnable, Doreen H. Ware, Edward S. Buckler & Jinsheng Lai; Extensive Intraspecific Gene Order and Gene Structural Variations Between Mo17 and Other Maize Genomes. Nature Genetics. DOI:10.1038/s41588-018-0182-0

(2018-08-01)

Lingtong Liu, Yunlong Lu, Liqin Wei, Hua Yu, Yinghao Cao, Yan Li, Ning Yang, Yunyun Song, Chengzhi Liang, Tai Wang; Transcriptomics Analyses Reveal the Molecular Roadmap and Long Noncoding RNA Landscape of Sperm Cell Lineage Development. The Plant Journal. DOI:10.1111/tpj.14041

(2018-08-01)

Shen Yanting, Liu Jing, Geng Haiying, Zhang Jixiang, Liu Yucheng, Zhang Haikuan, Xing Shilai, Du Jianchang, Ma Shisong, and Tian Zhixi. De Novo Assembly of a Chinese Soybean Genome.
Science China Life Sciences. DOI:10.1007/s11427-018-9360-0

(2018-07-30)

Long Ding, XiaoYang, HeTian, Jingjing Liang, Fengxia Zhang, Guodong Wang, Yingchun Wang, Mei Ding, Guanghou Shui, Xun Huang. Seipin Regulates Lipid Homeostasis by Ensuring Calcium‐Dependent Mitochondrial Metabolism. The EMBO Journal. DOI:10.15252/embj.201797572

(2018-07-30)

Qian Zhang, Xueying Wu, Peng Chen, Limeng Liu, Nan Xin, Ye Tian, Andrew Dillin. The Mitochondrial Unfolded Protein Response Is Mediated Cell-Non-autonomously by Retromer-Dependent Wnt Signaling. Cell. DOI:10.1016/j.cell.2018.06.029

(2018-07-27)

Hua Yu, Lu Lu, Bingke Jiao, Chengzhi Liang. Systematic discovery of novel and valuable plant gene modules by large-scale RNA-seq samples. Bioinformatics. DOI:10.1093/bioinformatics/bty642

(2018-07-26)