Zhuchi Tu, Hui Zhao, Bang Li, Sen Yan, Lu Wang, Yongjin Tang, Zhujun Li, Dazhang Bai, Caijuan Li, Yinqi Lin, Yuefeng Li, Jianrong Liu, Hao Xu, Xiangyu Guo, Yong-hui Jiang, Yong Q Zhang, Xiao-Jiang Li. CRISPR/Cas9-mediated Disruption of SHANK3 in Monkey Leads to Drug-treatable Autism-like Symptoms. Human Molecular Genetics. DOI:10.1093/hmg/ddy367

(2018-10-18)

Zeyu Zhang, Meng Wang, Dongfang Xie, Zenghui Huang, Lisha Zhang, Ying Yang, Dongxue Ma, Wenguang Li, Qi Zhou, Yun-Gui Yang, and Xiu-Jie Wang. METTL3-mediated N6-methyladenosine mRNA Modification Enhances Long-term Memory Consolidation. Cell Research.
DOI:10.1038/s41422-018-0092-9

(2018-10-10)

Yafei Li, Baoxiang Qin, Yi Shen, Fanfan Zhang, Changzhen Liu, Hanli You, Guijie Du, Ding Tang, and Zhukuan Cheng. HEIP1 Regulates Crossover Formation during Meiosis in Rice. PNAS. DOI:10.1073/pnas.1807871115

(2018-10-08)

Yuan Zong, Qianna Song, Chao Li, Shuai Jin, Dingbo Zhang, Yanpeng Wang, Jin-Long Qiu & Caixia Gao. Efficient C-to-T base Editing in Plants Using a Fusion of nCas9 and Human APOBEC3A.
Nature Biotechnology
. DOI: 10.1038/nbt.4261

(2018-10-02)

Tingdong Li, Xinping Yang, Yuan Yu, Xiaomin Si, Xiawan Zhai, Huawei Zhang, Wenxia Dong, Caixia Gao & Cao Xu. Domestication of Wild Tomato is Accelerated by Genome Editing. Nature Biotechnology. DOI:10.1038/nbt.4273

(2018-10-02)

Min Wang, Wenzhen Li, Chao Fang, Fan Xu, Yucheng Liu, Zheng Wang, Rui Yang, Min Zhang, Shulin Liu, Sijia Lu, Tao Lin, Jiuyou Tang, Yiqin Wang, Hongru Wang, Hao Lin, Baoge Zhu, Mingsheng Chen, Fanjiang Kong, Baohui Liu, Dali Zeng, Scott A. Jackson, Chengcai Chu & Zhixi Tian. Parallel Selection on a Dormancy Gene During Domestication of Crops from Multiple Families. Nature Genetics. DOI:10.1038/s41588-018-0229-2

(2018-09-25)

Feng Zhang, Yaqing Wang, Tao Wang, Li Yao, Sin Man Lam, Xiahe Huang, Junwan Fan, Qin Wang, Liang Liu, Yisheng Jiang, Hongsheng Zhang, Lei Shi, Mei Yu, Guanghou Shui, Yingchun Wang, Fei Gao, Xiaohui Zhang, and Zhiheng Xu. cTAGE5/MEA6 plays a critical role in neuronal cellular components trafficking and brain development. PNAS. DOI:10.1073/pnas.1804083115

(2018-09-21)

Xingliang Zhu, Chunfeng Li, Shabbir Khan Afridi, Shulong Zu, Jesse W. Xu, Natalie Quanquin, Heng Yang, Genhong Cheng and Zhiheng Xu. E90 Subunit Vaccine Protects Mice from Zika Virus Infection and Microcephaly. Acta Neuropathologica Communications. DOI:10.1186/s40478-018-0572-7

(2018-09-21)

Chaorui Duan, Qing Huan, Xiaoshu Chen, Shaohuan Wu, Lucas B. Carey, Xionglei He, and Wenfeng Qian. Reduced Intrinsic DNA Curvature Leads to Increased Mutation Rate. Genome Biology. DOI:10.1186/s13059-018-1525-y

(2018-09-19)

Hongning Tong and Chengcai Chu. Functional Specificities of Brassinosteroid and Potential Utilization for Crop Improvement. Trends in Plant Science. DOI:10.1016/j.tplants.2018.08.007

(2018-09-14)