Zhuangzhi Zhou, Zhiqian Pang, Shengli Zhao, Lingli Zhang, Qiming Lv, Dedong Yin, Dayong Li, Xue Liu, Xianfeng Zhao, Xiaobing Li, Wenming Wang and Lihuang Zhu. Importance of OsRac1 and RAI1 in signalling of NLR protein-mediated resistance to rice blast disease. New Phytologist. DOI:10.1111/nph.15816

(219-04-25)

Yunhua Xiao, Guoxia Zhang, Dapu Liu, Mei Niu, Hongning Tong, Chengcai Chu. GSK2 Stabilizes OFP3 to Suppress Brassinosteroid Responses in Rice. The Plant Journal. DOI:10.1111/tpj.14692

(2020-01-20)

Weishan Wang, Shanshan Li, Zilong Li, Jingyu Zhang, Keqiang Fan, Gaoyi Tan, Guomin Ai, Sin Man Lam, Guanghou Shui, Zhiheng Yang, Hongzhong Lu, Pinjiao Jin, Yihong Li, Xiangyin Chen, Xuekui Xia, Xueting Liu, H. Kathleen Dannelly, Chen Yang, Yi Yang, Siliang Zhang, Gil Alterovitz, Wensheng Xiang & Lixin Zhang. Harnessing the Intracellular Triacylglycerols for Titer Improvement of Polyketides in Streptomyces. Nature Biotechnology. DOI:10.1038/s41587-019-0335-4

(2020-01-20)

Li Che, Wenna Chi, Yu Qiao, Jie Zhang, Xinhua Song, Ye Liu, Lei Li, Jiaoyuan Jia, Maria G Pilo, Jingxiao Wang, Antonio Cigliano, Zhilong Ma, Wenhua Kuang, Zefang Tang, Zemin Zhang, Guanghou Shui, Silvia Ribback, Frank Dombrowski, Matthias Evert, Rosa Maria Pascale, Carla Cossu, Giovanni Mario Pes, Timothy F Osborne, Diego F Calvisi, Xin Chen, Ligong Chen. Cholesterol Biosynthesis Supports the Growth of Hepatocarcinoma Lesions Depleted of Fatty Acid Synthase in Mice and Humans. Gut. DOI:10.1136/gutjnl-2018-317581

(2020-01-20)

Qian Chen, Feifei Yu, Qi Xie. Insights into Endoplasmic Reticulum‐Associated Degradation in Plants. New Phytologist. DOI:10.1111/nph.16369

(2020-01-20)

Chao Li, Rui Zhang, Xiangbing Meng, Sha Chen, Yuan Zong, Chunju Lu, Jin-Long Qiu, Yu-Hang Chen, Jiayang Li & Caixia Gao. Targeted, Random Mutagenesis of Pant Genes with Dual Cytosine and Adenine Base Editors. Nature Biotechnology. DOI:10.1038/s41587-019-0393-7

(2020-01-14)

Minmin Du, Ke Zhou, Yuanyuan Liu, Lei Deng, Xiaoyue Zhang, Lihao Lin, Ming Zhou, Wei Zhao, Changlong Wen, Jiayi Xing, Chang-Bao Li, Chuanyou Li. A Biotechnology‐Based Male Sterility System for Hybrid Seed Production in Tomato. The Plant Journal. DOI:10.1111/tpj.14678

(2020-01-13)

Xiaomin Si, Huawei Zhang, Yanpeng Wang, Kunling Chen, Caixia Gao. Manipulating Gene Translation in Plants by CRISPR–Cas9-mediated Genome Editing of Upstream Open Reading Frames. Nature Protocols. DOI:10.1038/s41596-019-0238-3

(2020-01-09)

Xiao Yang, Jingjing Liang, Long Ding, Xia Li, Sin-Man Lam, Guanghou Shui, Mei Ding, Xun Huang. Phosphatidylserine Synthetase Regulates Cellular Homeostasis Through Distinct Metabolic Mechanisms. PLoS Genetics. DOI:10.1371/journal.pgen.1008548

(2019-12-26)

Fangming Wu, Lei Deng, Qingzhe Zhai, Jiuhai Zhao, Qian Chen and Chuanyou Li. Mediator Subunit MED25 Couples Alternative Splicing of JAZ Genes with Fine Tuning Jasmonate Signaling. The Plant Cell. DOI:10.1105/tpc.19.00583

(2019-12-19)