Search
About us
Research Centers
Key Laboratories
Research
Faculty
CAS Members
Center for Genome Biology
Molecular Agrobiology
Developmental Biology
Molecular Systems Biology
Agro-Resources Research
International Cooperation
News
Resources
Education & Training
Join Us
Societies & Publications
Papers
Links
  Location: Home >> Faculty >> Center for Genome Biology
  Center for Genome Biology


Lihuang Zhu


EDUCATION: Graduated from Department of Biology, Futan University in 1965

PROFESSIONAL EXPERIENCE:
1970-1983 Molecular genetics in the Institute of Genetics, Academia Sinica
1983-1989 Plant genetic engineering in the Institute of Genetics, Academia Sinica
1986-1987 Plant genetic engineering in the Laboratory of Genetics, Gent University, Belgium
1989- Rice moleenlar genetics and genomies in the Institute of Genetics, Academia Sinica
1989-1992 Rice RFLP mapping in the Department of Plant Breeding and Biometry, Cornell University, USA : (three months every year):
REFEREES PUBLICATIONS

Lan Yin, Ying Lan, Lihuang Zhu. Analysis of the protein expression profiling during rice callus differentiation under different plant hormone conditions. Plant Mol Biol. 2008, 68:597–617
 
Dejun Li, Chunhua Yang, Xiaobing Li, Guobiao Ji, Lihuang Zhu. Sense and antisense OsDof12 transcripts in rice. BMC Molecular Biology, 2008, 9:80
 
Xiang T, Zong N, Zou Y, Wu Y, Zhang J, Xing W, Li Y, Tang X, Zhu L, Chai J, Zhou JM. Pseudomonas syringae effector AvrPto blocks innate immunity by targeting receptor kinases. Curr Biol., 2008,18(1):74-80.
 
L. Wan, D,Y. Li, D. L. Zhang, X. Liu, W. J. Fu, L. H. Zhu, M.H. Deng, F.Z. Sun, M.P. Qian.  Conservation and implications of eukaryote transcriptional regulatory regions across multiple soecies. BMC Genomics. 2008, 9: 623
 
Weiman Xing, Yan Zou, Qun Liu, Jianing Liu, Xi Luo, Qingqiu Huang, She Chen, Lihuang Zhu, Ruchang Bi, Quan Hao, Jia-Wei Wu, Jian-Min Zhou & Jijie Chai (2007)The structural basis for activation of plant immunity by bacterial effector protein AvrPto,Nature 449,243-247
 
Yin, L., Tao, Y., Zhao, K., Shao, J., Xu, G., Li, X. , Liu, G., Liu, S., Zhu, L*. (2007) Proteomic and transcriptomic analysis of rice mature seed-derived callus differentiation.  Proteomics 7, 755-768.
 
Junhuang Zou, Shuying Zhang, Weiping Zhang, Gang Li, Zhongxiang Chen, Wenxue Zhai, Xianfeng Zhao, Xuebiao Pan, Lihuang Zhu*. (2006)The rics High-Tillering Dwarf1 encoding an otholog of Arabidopsis MAX3 is requied for negative regulation of outgrowth axillary buds. The Plant Journal 48:687-696.
 
Xuewei Chen, Junjun Shang, DexiChen, CailinLei, YanZou,WenxueZhai,GuozhenLiu, JIchenXu,,ZhongzhuanLing,GangCao,BingtianMa,YupingWang, XianfenZhao,Shigui Li,Lihuang Zhu*. A B-lectin receptor kinase gene conferring rice blast resistance.  The Plant Journal (2006)46: 794-804

Caiyan Chen, Han Xiao, Wenli Zhang, Aiju Wang, Zhihui Xia, Xiaobing Li, Wenxue Zhai, Zhukuan Cheng, Lihuang Zhu*. Adapting rice anther culture to gene transformation and RNA interference. Science in China Series C: Lif Science (2006) 49, 414-428

Jiang Guang Huai, Xia Zhi Hui, Zhou Yong Li, Wan Jia, Li Da Yong, Chen Run Sheng, Zhai Wen Xue and Zhu Li Huang*. Testifying the rice bacterial blight resistance gene xa5 in its function and further analyzing xa5 (Xa5) by comparing with it’s homolog TFIIAγ1. Mol Gen Genomics(2006)275:354-366.
 
Jiabin Tang, Hong’ai Xia, Dayong Li, Mengliang Cao, Wei Tong, Xiuqing Zhang, Songnian Hu, Jian Wang, Jun Yu, Huanming Yang, Lihuang Zhu*     Gene expression profiling in rice young panicle and vegetative organs and identification of  panicle-specofic genes through known gene functions.   Mol Gen Genomics (2005)274:467-476
 
Junhuang Zou, Zengxiang Chen, Shuying Zhang, Weiping Zhang, Guanghuai Jiang, Xingfeng Zhao, Wexue Zhai, Xuebiao Pen, Lihuang Zhu* Characterizations and fine mapping of a mutant gene for high-tillering and dwarf in rice (Oryza sativa L.)Planta (2005)222:604-612
 
Qiong Luo, Kaida Zhou, Xianfeng Zhao, Qianchun Zheng, Hongai Xia, WenxueZhai, Jichen Xu, Xianjun Wu, Hongsong Yang, Lihuang ZhuIdentification and fine-mapping of a mutant gene for palealess spikelet in rice Planta (2005) 221: 222-230
 
Jiabin Tang, Hongai Xia, Mengliang Cao, Xiuqing Zhang, Wanyong Zeng, Songnian Hu, Wei Tong, Jun Wang, Jun Yu*, Huanming Yang* and Lihuang Zhu*. A comparison of rice Chloroplast Genomes. Plant Physiology (2004) 135:412-420
 
Xianwu Zheng, Xuewei Chen,Xiaohong Zhang, Zhongzhuan Lin, JinjunShang, Jichen Xu, Wenxue Zhai and Lihuang Zhu*. Isolation and identification ofa gene in response torice blast diseasein rice.  Plant Molecular Biology (2004) 54:99-109
 
Ping He, Satya Chintamanani. Zhongying Chen, Lihuang Zhu, Barbara N Kunkel,James R Alfano, Xiaoyan Tang, Jian-Min Zhou*. Activation of a COL1-depedent pathway in Arabdopsis by Pseudomonas syringae type III effectors and coronatine. The plant Journal  (2004) 37: 589-602
 
H. Xiao, Y.Wang, D.F.Liu, W.M.Wang, X.B.Li, X.F.Zhao, J.C.Xu, W.X.Zhai, L.H.Zhu*.Functional analysis of the rice AP3 homologue OsMADS16 by RNA interference.  Plant Molecular Biology (2003)52:957-966
 
Yu J, Hu S, Wang J, Wong GK, Li S, Liu B, Deng Y, Dai L, Zhou Y, Zhang X, Cao M, Liu J, Sun J, Tang J, Chen Y, Huang X, Lin W, Ye C, Tong W, Cong L, Geng J, Han Y, Li L, Li W, Hu G, Li J, Liu Z, Qi Q, Li T, Wang X, Lu H, Wu T, Zhu M, Ni P, Han H, Dong W, Ren X, Feng X, Cui P, Li X, Wang H, Xu X, Zhai W, Xu Z, Zhang J, He S, Xu J, Zhang K, Zheng X, Dong J, Zeng W, Tao L, Ye J, Tan J, Chen X, He J, Liu D, Tian W, Tian C, Xia H, Bao Q, Li G, Gao H, Cao T, Zhao W, Li P, Chen W, Zhang Y, Hu J, Liu S, Yang J, Zhang G, Xiong Y, Li Z, Mao L, Zhou C, Zhu Z, Chen R, Hao B, Zheng W, Chen S, Guo W, Tao M, Zhu L*., Yuan L*., Yang H*.A draft sequence of the rice genome (Ozyza sativa L.ssp. in dica) Science (2002) 296:79-92
 
Cheng Z.K, Yan,,H.H, Yu,H.X, Tang,S.C, Jing,J.M,Gu,M.H.,and Zhu,L.H*. Development and application of a complete set of rice telotrisomis. Genetics(2001)157∶361-368
 
Wang.W.M., Zhai.W.X., Luo.M.Z., Jiang.G.H., Chen.X.W., Li.X.B., Wing.R.A. and Zhu.L.H*. Chromosome Landing at the bacterial blight Resistance Gene Xa4 locus Using a deep coverage vice BAC library. MGG(2001)265∶118-125